دیدچی رزومه ساز
1. ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮدت رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
2. ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ رزوﻣﻪ در دﯾﺪﭼﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯽ.
3. اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ رزوﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ اوﻧﻮ ﺗﻮﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬاری.
4.ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ
ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺬاب درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎب ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.


برای ثبت نام و ایجاد رزومه استاندارد اینجا کلیک نمایید