دیدچی آزمون خودشناسی
هوش بازاریابی
هوش بازار یابی: یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران برای دستیابی به استراتژی ، برنامه ، هدف ویا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی میکند
شروع آزمون
آزمون هوش تصویری Raven
سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود.
شروع آزمون
پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی
شروع آزمون
پرسش نامه مهارتهای مذاکره
تعیین سبک مذاکره افراد
شروع آزمون