دیدچی قوانین
قوانین
سایت دیدچی توسط شرکت سالم راهکار آفرینان ویرا به شماره ثبت ۴۷۹۹۷ و شماره ملی ۱۴۰۰۸۰۹۵۴۵۴ به منظور تسهیل فرایند اشتغال کارجو و ثبت آگهی طراحی گردیده است و تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می نماید. فلذا این شرایط به عنوان یک قرارداد الزام آور بر روابط بین کاربر و شرکت سالم راهکار آفرینان ویرا خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات سایت دیدچی این شروط را به دقت مطالعه فرمایید. استفاده از سایت دیدچی برای ثبت آگهی و ثبت نام به عنوان کارجو به منزله ی قبول تمامی شرایط ذیل بوده و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می نماید.همچنین قسمت  شرح موقعیت شغلی در آگهی ها هیچ ارتباطی با مجموعه دیدچی ندارد.  شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات را در طول زمان تغییر داده یا ویرایش نماید. این تغییرات در همین قسمت سایت یا در قالب پیامک و ایمیل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد که در این صورت، در صورتی که کاربر به استفاده از خدمات سایت دیدچی ادامه دهد، به منزله قبول قوانین جدید است.. 


کارجو و کارفرما
سایت دیدچی مسئول استخدام کارجویان نبوده و یا تضمین کننده جذب نیرو برای آگهی منتشر شده در سایت دیدچی نیست. بلکه تنها با ایجاد یک پل ارتباطی بین کارجو(افرادی که به دنبال استخدام و کارآموزی و یا به هر نحوی به دنبال جذب شدن در شرکت ها ،ادارات ،موسسات و….هستند) و کارفرما(افرادی که به دنبال جذب نیروی انسانی جدید در شرکت ها ،ادارات ،موسسات و…خود هستند) فرایند را تسهیل می نماید.